Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího

nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.polsko.org (dále jen

webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha

IČ: 06288600

není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

26499

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: KAVEST Invest s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha

Telefonní číslo: 722 165 719

Kontaktní e-mail: info@polsko.org

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito

Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a

souvisejících práv a povinností.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a

přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost má sídlo v České republice.

1.2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat

konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,

pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní

číslo, emailová adresa;

další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový

identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu

přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu, podáním inzerátu, případně při

vyplnění objednávky prémiových služeb.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání

některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se

dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

– Osobní údaje zadané při objednávce prémiových služeb můžeme bez vašeho

výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění

smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat

za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména

evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.). V souladu se zákonem o

některých službách informační společnosti jsme dále oprávněni využít vaši e-

mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb

obdobných těm, které jste si od nás objednali.

– Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho

výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění

přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

– Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše

osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu

zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu,

případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

– Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na

základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní

poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se

s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme

oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste

byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané

prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské

podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na

          základě vašeho souhlasu. 

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávky prémiových služeb nebo v rámci registrace

využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity

po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného

zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

– prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

– telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

– písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

– v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu

obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným

způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby

odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a

zejména k následujícím informacím:

– účel zpracování;

– kategorie zpracovávaných osobních údajů;

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

– doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme

účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním

těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat

bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je

zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného

zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto

účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V případě, že:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

zpracovávány;

– jste odvolali souhlas se zpracováním;

– jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;

– osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné

důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování 

V případě, že:

– popíráte přesnost svých osobních údajů;

– je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování

osobních údajů;

– již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro

určení, výkon či obhajobu právních nároků;

– vznesete námitku proti zpracování,

můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Při omezení

zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen

s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá

omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá

omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,

běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich

kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného

odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením

nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro

ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení

ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské

unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro

ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074335.

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost :

           (1) Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;

analytické a reklamní nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob;

podmínky ochrany soukromí: https://policies.google.com/ technologies/ads,

(2) Facebook Ireland Limited, sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;

nástroje Facebook, Facebook Business Manager; podmínky ochrany soukromí: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

(3) Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685; nástroj reklamy Sklik,

(4) TOPlist s.r.o., sídlem nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8, IČ: 27204171; analytický nástroj Toplist,

který tyto transakce zpracovává.

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám

sdělíme na základě dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

4.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše

osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím

se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

5. SOUBORY COOKIES 

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení

každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání

webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování

webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném

nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že

nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po

ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve

vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná

se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

o nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání

základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

o výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového

rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje

získané těmito cookies jsou anonymní;

cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména

našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují

analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční

cookies a cílené a reklamní cookies;

o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím

zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich

prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

o cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na

webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k

získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web

využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí,

inzerce a analýz.

5.3. Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované

společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými

prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit

nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá

data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 14.08.2017.